ผู้นำท้องถิ่นอีสานกับเครือข่ายความสัมพันธ์ : กรณีศึกษาสมาชิกสภาเทศบาล

ปี1993-12
ผู้เขียนดารารัตน์ เมตตาริกานนท์