แลใต้สี่ทศวรรษ : ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และพัฒนาการทางการเมือง (ในช่วงเวลา 2490-2536)

ปี1993-12
ผู้เขียนฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ