ชาวไทยมุสลิมและการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม: การศึกษาภาคใต้ตอนล่าง

ปี1995-12
ผู้เขียนศิริรัตน์ ธานีรณานนท์, ดลมนรรจน์ บากา, ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์