การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาสมรรถนะทางเทคโนโลยีเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรม

ปี1995-12
ผู้เขียนนิตย์ จันทรมังคละศรี