ติดตามการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ภาคอุตสาหกรรมไทย ปี 2555 เตรียมความพร้อมสู่ AEC

หน่วยงานสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่2013-05-30

เอกสารประกอบการสัมนา:

1. เอกสารการนำเสนอ Icon_PDF

2. การใช้ประโยชน์ FTA รายสาขา Icon_PDF