ป.ป.ช.ซุ่มศึกษาพ.ร.บ.กู้เงิน 2 ลล. เชิญ”ทีดีอาร์ไอ”ให้ข้อมูล เล็งถาม สนง.- สภาพัฒน์ฯ ก๊อกสอง

ปี2013-06-17

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ที่ผ่านมา นายเมธี ครองแก้ว ประธานอนุกรรมการมาตรการป้องกันการทุจริตและความเสียหายของทางราชการ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงโครงการก่อสร้างระบบขนส่งพื้นฐานจากวงเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง วงเงิน 2 ล้านล้านบาท หรือ พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาทว่า ขณะนี้คณะอนุมาตรการฯ ได้มีการหยิบยกดังกล่าวขึ้นมาพิจารณา 2 ประเด็น ได้แก่ 1.เพราะเหตุใดการดำเนินการจึงไม่มีการพิจารณาตามงบประมาณปกติได้ เพราะตามกระบวนการงบประมาณปกติจะมีการตรวจสอบความถูกต้อง และความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพดีอยู่แล้ว ดังนั้น จะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบถามว่ามีเหตุผลความจำเป็นอย่างไร และ2.มีการศึกษาในเรื่องนี้ว่ามีความพร้อมหรือยัง และหาทางเลือกที่คุ้มค่ากับทรัพยากรต่างๆ ไว้แล้วหรือยัง เช่น การใช้ประโยชน์เป็นลักษณะใดบ้าง ใครเป็นผู้ใช้ประโยชน์บ้าง และค่าใช้จ่าย เช่น ค่าโดยสาร ค่าระวาง ที่จะใช้กับระบบที่มีความเร็วสูง ระบบอำนวยความสะดวกต่างๆ อยู่ในระดับที่คนไทยในอีก 7-10 ปี ข้างหน้า จะสามารถรับได้หรือไม่ หรือจะต้องมีระบบที่เป็นภาครัฐต้องอุดหนุนอย่างไร เป็นเวลานานเท่าใด เหล่านี้เป็นคำถามที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะหาผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อมาให้ข้อมูลได้อย่างไร

นายเมธี กล่าวว่า ขณะนี้ได้เชิญหน่วยงานที่เป็นผู้วางระบบรางมาให้ข้อมูล และครั้งหน้าจะมีนักวิชาการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และเจ้าหน้าที่จากหน่วยราชการที่ทำหน้าที่วางแผน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ โดยเมื่อได้ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ แล้ว ในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้าจะดูว่าจะมีหน่วยงานอื่นที่จะเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกบ้างหรือไม่เป็นก๊อกที่สอง ยกตัวอย่างเช่น สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่จะมาให้ข้อมูลว่าจะมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารงบประมาณ ความเหมาะสมของโครงการ เพื่ออนุกรรมการมาตรการฯจะนำข้อมูลมาศึกษาต่อไป


ตีพิมพ์ครั้งแรก: เว็บไซต์มติชนออนไลน์ วันที่ 17 มิถุนายน 2556 ในชื่อ ป.ป.ช.ซุ่มศึกษาพ.ร.บ.กู้เงิน 2 ลล. เชิญ”ทีดีอาร์ไอ”ให้ข้อมูล เล็งถาม สนง.- สภาพัฒน์ฯ ก๊อกสอง