การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศของภาครัฐ

ปี1996-03
ผู้เขียนนิตย์ จันทรมังคละศรี, สุเมธ วงศ์พานิชเลิศ, พงศา พรชัยวิเศษกุล, ทัศไนย เปียระบุตร, ประวิทย์ โรจน์กังสดาล