ความเปลี่ยนแปลงในภาคการเงินและในการอภิบาลบริษัท

ปี2006-12
ผู้เขียนเกริก วณิกกุล, ประสาร ไตรรัตน์วรกุล, ธัญญลักษณ์ วัชระชัยสุรพล, เพลินพิศ สัตย์สงวน, เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ, อมรรัตน์ กริตโสภณ, เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์

คลิ๊ก ที่นี่ เพื่อเรียกดูไฟล์ฉบับเต็ม