ธรรมาภิบาลทางการเมืองกับนโยบายทางเศรษฐกิจ

ปี2006-12
ผู้เขียนเมธี ครองแก้ว, สฤณี อาชวานันทกุล,เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, สุณีพร ทวรรณกุล, สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์