ยุทธศาสตร์ข้าวไทย การวิจัยและพัฒนาข้าวไทยและการมองไปข้างหน้า

ปี2013-06
ผู้เขียนนิพนธ์ พัวพงศกร, บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล, เรืองไร โตกฤษณะ, ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, อิสริยา นิติทัณฑ์ประภาศ, อรชส นภสินธุวงศ์, วลีรัตน์ สุพรรณชาติ, สันติ แสงเลิศไสว, สุชาต อุดมโสภกิจ, ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์, ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์, นิภา ศรีอนันต์, เศก เมธาสุรารักษ์, กัมพล ปั้นตะกั่ว, วารีรัตน์ เพชรสีช่วง

Download