ทีดีอาร์ไอแนะรัฐเลิกจำนำข้าว

ปี2013-08-16

นายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณทีดีอาร์ไอ กล่าวว่า นโยบายรับจำนำข้าวส่งผลให้รัฐบาลขาดทุนใน 2 ฤดูกาลผลิตไปแล้ว 136,000 ล้านบาท ขณะที่รัฐบาลตั้งเป้าขาดทุนปีละ 60,000 ล้านบาท ทำให้ไทยเสียแชมป์ผู้ส่งออกข้าว รัฐเป็นผู้ผูกขาดรับซื้อข้าวจากชาวนาแต่เพียงผู้เดียว รัฐบาลควรยกเลิกโครงการรับจำนำข้าวแล้วหาวิธีอื่นช่วยเหลือเกษตรแทน เช่น ในสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ รัฐบาลจ่ายชดเชยร้อยละ 70-80 ของส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายกับราคาตลาด โดยใช้วิธีการกำหนดราคาเป้าหมายจากราคาตลาด การชดเชยโดยตรง และความผันผวนของราคา โดยใช้ค่าเฉลี่ย 3-5 ปีในอดีต ขณะที่โจทย์สำคัญสำหรับชาวนาไทยคือ การเพิ่มผลิตภาพแรงงานไม่ใช่ผลผลิตต่อไร่ การเพิ่มมูลค่าข้าว/ผลิตภัณฑ์ข้าว การย้ายคนออกจากเกษตรสร้างงานในชนบท ที่ดินเกษตรจะทำอย่างไร การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ/ศัตรูพืช ชาวนาที่เกษียณจะมีชีวิตอยู่อย่างไร

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยในงานเสวนา “คิดใหม่อนาคตข้าวไทย” จัดโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ว่า ได้รายงานหลักการและวิธีการหารือกับกลุ่มเกษตรกรให้ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้รับทราบแล้ว

ทั้งนี้ ภาพรวมการหารือแต่ละสมาคมเกษตรกรรมได้ขัดข้องในตัวเลข แต่อยู่ระหว่างการทำความเข้าใจแต่ละกลุ่ม เพื่อให้เกษตรกรทั่วประเทศยอมรับอัตราการรับจำนำข้าวรอบใหม่ โดยคาดว่าจะสรุปตัวเลขรับจำนำข้าวก่อนวันที่ 1 ตุลาคมนี้ ที่จะเปิดรับจำนำข้าวรอบใหม่ ส่วนตัวเลขที่หลายฝ่ายออกมาระบุว่ารัฐบาลใช้เงินงบประมาณ ในการรับจำนำเกินกว่าที่ทางรัฐบาลกำหนดไว้ปีละไม่เกิน 400,000-500,000 ล้านบาท ซึ่งหากนับการใช้เงินในการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ตั้งแต่ฤดูกาลผลิตปี 2554/2555 รัฐบาลใช้เงินไปแล้ว 373,000 ล้านบาท ขณะที่กรอบวงเงินที่จะใช้ในข้าวรอบใหม่กว่า 340,000 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับว่ารัฐบาลมีการใช้เงินทั้งสิ้น 600,000-700,000 ล้านบาท โดยข้อเท็จจริงจากตัวเลขดังกล่าว หากคิดคำนวณนำกรอบวงเงินจำนวน 340,000 ล้านบาทในกรอบใหม่เท่ากับตัวเลขรับจำนำมีวงเงินที่เกินกว่าเพดานที่รัฐบาลกำหนดไว้ให้อยู่ที่ 400,000-500,000 ล้านบาทต่อปี ดังนั้น หากทอนตัวเลขแต่ละปีระดับการใช้เงินจะอยู่ที่ 300,000-400,000 ล้านบาท ถือว่าเป็นไปตามกรอบที่รัฐใช้เงินในการรับจำนำ

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งระบายสต๊อกข้าวของรัฐบาลทุกช่องทาง เพื่อให้ได้เงินจากการระบายข้าวเข้ามาสู่ในบัญชีรายรับรายจ่าย จึงเชื่อว่าจะไม่ใช่เป็นตัวเลขการขายข้าวขาดทุนเพียงด้านเดียว เพราะรัฐบาลเร่งระบายข้าวให้จำนวนเงินกลับมาสู่ในระบบ


ตีพิมพ์ครั้งแรก: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์บ้านเมือง วันที่ 16 สิงหาคม 2556 ในชื่อ ทีดีอาร์ไอแนะรัฐเลิกจำนำข้าว