กฏ กติกาของภาครัฐกับประสิทธิภาพของตลาด

ปี2013-09-24
ผู้เขียนเดือนเด่น นิคมบริรักษ์

รายงานนี้นำเสนอในงานสัมมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556