ทีดีอาร์ไอเตรียมเสนอโมเดลใหม่การพัฒนาฯ18 พ.ย.นี้

ปี2013-11-12

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

“ทีดีอาร์ไอเตรียมเสนอ“โมเดลใหม่ในการพัฒนา: สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพโดยการเพิ่มผลิตภาพ”ในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2556 วันที่18 พ.ย.นี้ พร้อมชวนคนไทยติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทางเว็บไซต์และร่วมแสดงความคิดเห็นได้ทางเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ทีดีอาร์ไอ”

ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยว่า ขณะนี้ทีดีอาร์ไอเตรียมจัดงานสัมมนาใหญ่คือ การสัมมนาวิชาการประจำปีซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี และในปี 2556 นี้ได้เลือกหัวข้อ“โมเดลใหม่ในการพัฒนา: สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพโดยการเพิ่มผลิตภาพ”เนื่องจากเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคตซึ่งที่ผ่านมาแม้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนา และมีการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงมาอย่างต่อเนื่องมาหลายทศวรรษ ด้วยโมเดลการพัฒนาที่ประกอบด้วย 1)การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตโดยดึงดูดการลงทุนโดยตรงและนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยมีการพัฒนาเทคโนโลยีเองน้อย2)เน้นการส่งออกไปยังตลาดโลกและ 3) อาศัยค่าจ้างแรงงานราคาถูก และละเลยการรักษาสิ่งแวดล้อม

แต่โมเดลการพัฒนาดังกล่าวไม่ได้สร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยังไม่มีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม  อีกทั้งอ่อนไหวต่อการขึ้นค่าจ้างแรงงาน ดังปรากฎการณ์ในช่วงปี 2555-2556 ยิ่งไปกว่านั้น ความเหลื่อมล้ำทางสังคมยังทำให้นโยบายกระจายรายได้และการสร้างความมั่นคงทางสังคมของรัฐ มีแนวโน้มนำไปสู่ “นโยบายประชานิยม” ซึ่งสร้างความเสี่ยงต่อฐานะทางการคลังของภาครัฐ และไม่มีความยั่งยืนในการพัฒนาด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจำเป็นต้องแสวงหาโมเดลใหม่ในการพัฒนา ที่จะต้องมีการเติบโตบนฐานของการพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างทุนจากสติปัญญา สร้างความเป็นธรรมทางสังคมและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องมุ่งสู่การยกระดับประเทศไทยให้พ้น “กับดักของประเทศรายได้ปานกลาง”ก่อนที่สังคมไทยจะกลายเป็นสังคมสูงอายุเต็มรูปแบบสำหรับโมเดลใหม่ของการพัฒนานี้จะมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ

  1. การสร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของผู้ประกอบการไทย
  2. การสร้างความสมดุลระหว่างตลาดส่งออกในระดับโลก ระดับภูมิภาค และกำลังซื้อในประเทศ
  3. การเพิ่มผลิตภาพของแรงงานและปรับค่าตอบแทนของแรงงานทั้งค่าจ้างและการประกันสังคมให้เหมาะสม ควบคู่ไปกับการรักษาสภาพแวดล้อม

จากแนวคิดโมเดลใหม่การพัฒนาดังกล่าว ทีดีอาร์ไอจึงได้ทำการศึกษาและจะนำเสนอในงานสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2556 ในหัวข้อ “โมเดลใหม่ในการพัฒนา: สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพโดยการเพิ่มผลิตภาพ”ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ตั้งแต่เวลา 8.00 ถึง 16.30 น. โดยในงานสัมมนาครั้งนี้จะมีการนำเสนอบทความทางวิชาการที่เป็นสาระสำคัญของ “โมเดลใหม่ในการพัฒนา” 4 บทความ  คือ

1) โฉมหน้าและแนวทางสู่โมเดลใหม่ในการพัฒนาประเทศ
2) การสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีของภาคการผลิต
3) การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อผลิตภาพ
4) บทบาทของภาครัฐในการจัดสรรทรัพยากรด้านการเงินและการคลัง

ประธานทีดีอาร์ไอ กล่าวย้ำว่า งานสัมมนาครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อนำเสนอผลการศึกษาต่อสาธารณะ และต้องการให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม/ร่วมกันคิดต่อเพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในสังคมไทย ทีดีอาร์ไอจึงเปิดช่องทางและเชิญชวนผู้สนใจติดตามชมการถ่ายทอดสดการสัมมนานำเสนอ “โมเดลใหม่ในการพัฒนา”ได้ทางเว็บไซต์ www.tdri.or.th และร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง เฟซบุ๊ก และ ทวิตเตอร์

หมายเหตุ: ดูกำหนดการงานสัมมนาได้ที่ https://tdri.or.th/event/ye2013-agenda

poster live broadcast