นโยบายการค้าระหว่างประเทศกับการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมไทย

ปี2013-11
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, เชษฐา อินทรวิทักษ์, ณัฐวุฒิ ลักษณาปัญญากุล, สุนทร ตันมันทอง

ที่มา : สรุปจากรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 3) โดย ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านเศรษฐกิจยุคสารสนเทศ ดร. เชษฐา อินทรวิทักษ์ นักวิชาการ คุณณัฐวุฒิ ลักษณาปัญญากุล นักวิจัยอาวุโส และคุณสุนทร ตันมันทอง นักวิจัย เสนอต่อสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อเดือนตุลาคม 2555