workshop: โอกาสและแนวทางเพื่อการพัฒนาธุรกิจสีเขียวในประเทศไทย

วันที่2013-11-01
รายการสถานีทีดีอาร์ไอ

เอกสารประกอบการ workshop :  Icon_PDF

ช่วงที่ 1 – นำเสนอประเด็นการเสวนาโดยวิทยากร- ดร. กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงศ์


ช่วงที่ 1 – นำเสนอประเด็นการเสวนาโดยวิทยากร- คุณชลธร ดำรงศักดิ์


ช่วงที่ 1 – นำเสนอประเด็นการเสวนาโดยวิทยากร- คุณวิเชียร เจษฎากานต์


ช่วงที่ 1 – นำเสนอประเด็นการเสวนาโดยวิทยากร- ดร. เดชรัต สุขกำเนิด


ช่วงที่ 1 – นำเสนอประเด็นการเสวนาโดยวิทยากร- ดร. สรณรัชฎ์ กาณจนะวณิชย์


ช่วงที่ 2 – เปิดวงเสวนาแลกเปลี่ยน