อุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ : ผลกระทบ การประกันภัย และ การชดเชยเยียวยา

ปี2013-12
ผู้เขียนอัมมาร สยามวาลา, สุเมธ องกิตติกุล, จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์, วรานันต์ ตันติเวทย์, ณิชมน ทองพัฒน์, ปุญญภพ ตันติปิฎก