อุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ : ผลกระทบ การประกันภัย และ การชดเชยเยียวยา

ปี2013-12
ผู้เขียนอัมมาร สยามวาลา, สุเมธ องกิตติกุล, จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์, วรานันต์ ตันติเวทย์, ณิชมน ทองพัฒน์, ปุญญภพ ตันติปิฎก

ที่มา : สรุปจากรายงานวิจัยชื่อเดียวกัน โดย ดร.อัมมาร สยามวาลา ที่ปรึกษาโครงการ ดร.สุเมธ องกิตติกุล หัวหน้าโครงการ ดร. จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ นักวิจัยหลัก นางสาววรานันต์ ตันติเวทย์ ผู้ช่วยนักวิจัย นางสาวณิชมน ทองพัฒน์ ผู้ช่วยนักวิจัย และนายปุญญภพ ตันติปิฎก ผู้ช่วยนักวิจัย ฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เสนอต่อมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) และศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) เมื่อเดือนเมษายน 2556