ก้าวต่อไปของการพัฒนา เล่มที่ 1

ปี1985-12
ผู้เขียนอาณัติ อาภาภิรม, อัมมาร สยามวาลา, เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย, อัจนา วัฒนานุกิจ, สถาพร ชินะจิตร