แถลงจุดยืน “เครือข่าย 2 เอา 2 ไม่เอา”

ปี2014-01-13

‘ไม่เอา’ รัฐประหาร

‘ไม่เอา’ ความรุนแรงทุกรูปแบบ

‘เอา’ เลือกตั้งพร้อมกับ ‘เอา’ ปฏิรูป

ท่ามกลางภาวะวิกฤตการเมืองที่มีแนวโน้มจะนำไปสู่ความรุนแรงระหว่างกลุ่มต่างๆ และการรัฐประหาร รวมทั้งทำลายโอกาสในการปฏิรูปประเทศบนวิถีทางประชาธิปไตย เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 “เครือข่าย 2 เอา 2 ไม่เอา” ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มองค์กรและบุคคลต่างๆ ที่วิตกกังวลอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ ได้ออกมาแถลงจุดยืนและข้อคิดเห็นต่อประชาชน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ รศ.ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์ และคุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ตัวแทนเครือข่ายฯ ได้อ่านแถลงการณ์คัดค้านการรัฐประหาร คัดค้านการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ เคารพการใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ และสนับสนุนการปฏิรูปบนวิถีทางประชาธิปไตย ดังนี้

1. คัดค้านการรัฐประหาร: พวกเราคัดค้านความพยายามแก้ไขวิกฤตการเมืองด้วยวิถีทางนอกระบบ การรัฐประหารไม่สามารถยุติความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างกลุ่มการเมืองและประชาชนฝ่ายต่างๆ ได้ และจะเป็นจุดเริ่มต้นของความรุนแรงระหว่างผู้ก่อรัฐประหารกับประชาชน และระหว่างประชาชนด้วยกันเอง จนนำไปสู่สงครามกลางเมืองและโศกนาฏกรรมที่มิอาจเยียวยา

2. คัดค้านการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ: พวกเราคัดค้านการใช้ความรุนแรงจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะมาจากประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐ เราขอยืนยันว่าสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและจัดกิจกรรมทางการเมืองโดยสันติ เป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคน ที่ไม่ควรถูกคุกคามด้วยความรุนแรงและบรรยากาศแห่งความหวาดกลัว

นอกจากนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อรักษากฎหมายและความสงบสุขของสังคม จะต้องเป็นไปตามหลักสากล ไม่กระทำเกินกว่าเหตุ และระมัดระวังอย่างถึงที่สุดไม่ให้เกิดการสูญเสียชีวิตของประชาชน

3. เคารพการใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ: การเลือกตั้งเป็นสิทธิทางการเมืองของประชาชนทุกคน ที่ไม่มีใครหรือกลุ่มใดสามารถละเมิดได้ และต้องดำเนินไปตามกรอบรัฐธรรมนูญและวิถีทางประชาธิปไตย ทั้งนี้ควรทำให้การเลือกตั้งเป็นกระบวนการแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติ

4. สนับสนุนการปฏิรูปบนวิถีทางประชาธิปไตย: ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการปฏิรูปที่ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันทีควบคู่ไปกับการเลือกตั้ง การปฏิรูปโดยมอบอำนาจเบ็ดเสร็จให้กับคนบางกลุ่มไม่สามารถเป็นหลักประกันว่าจะทำให้ระบบการเมืองตอบสนองต่อประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ และแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นได้อย่างแท้จริง การปฏิรูปจึงต้องอยู่บนวิถีทางประชาธิปไตย เช่น ผ่านกระบวนการทางรัฐสภา การทำประชามติ รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบ กดดัน รัฐบาลจากการเลือกตั้งโดยภาคประชาสังคม เป็นต้น

พวกเราเห็นว่าพรรคการเมืองทุกพรรคต้องแสดงเจตจำนงและให้สัญญาประชาคมที่จะผลักดันให้เกิดการปฏิรูปอย่างจริงจัง โดยไม่กีดกันคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เคารพในความแตกต่างหลากหลาย สร้างกลไกที่ประชาชนมีส่วนร่วม มีกลไกตรวจสอบติดตามเพื่อสร้างความไว้วางใจระหว่างฝ่ายการเมืองกับประชาชน และลดเงื่อนไขที่จะนำสังคมไปสู่ภาวะเผด็จการเสียงข้างมากและเผด็จการเสียงข้างน้อย

ทั้งนี้ เครือข่ายฯ จะดำเนินการจัดเวทีพลเมืองปฏิรูปประเทศไทย (Civic Reform Forum) เพื่อสร้างบทสนทนาเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ประชาชนมีส่วนร่วมต่อไป”

 

ท้ายที่สุด “เครือข่าย 2 เอา 2 ไม่เอา” ได้แสดงความเชื่อมั่นว่า สังคมไทยจะสามารถก้าวข้ามและออกจากวิกฤตครั้งนี้ได้โดยไม่ต้องนองเลือด หากประชาชนและกลุ่มการเมอืงทุกฝ่ายเคารพและยอมรับกติกาพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย ตระหนักว่าเราต้องอยู่ร่วมกันท่ามกลางความเห็นต่าง เพราะทุกคนมีความเสมอภาคกันในฐานะเจ้าของประเทศ และมีสิทธิที่เท่าเทียมในการร่วมกันปฏิรูปสังคมไทย

อนึ่ง “เครือข่าย 2 เอา 2 ไม่เอา” เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันขององค์กรต่างๆ เช่น สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย (สปป.) สมัชชาคนจน ศูนย์เฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) เวทีเสวนาประชาธิปไตยภาคใต้ มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน มวลมหาประชาคุย เครือข่ายสลัมสี่ภาค ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-move) กลุ่มโลกสวย ปฏิรูปการเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้วยสันติวิธี และเครือข่ายภาคประชาสังคม

อีกทั้งยังมีนักคิด นักวิชาการ นักวิจัย และเอ็นจีโอจำนวนมากให้การสนับสนุนแนวคิด อาทิเช่น เสกสรรค์ ประเสริฐกุล อัมมาร สยามวาลา นิธิ เอียวศรีวงศ์ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อานันท์ กาญจนพันธุ์ ผาสุก พงษ์ไพจิตร ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ นิพนธ์ พัวพงศกร สุริชัย หวันแก้ว จอน อึ๊งภากรณ์ สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ กฤตยา อาชวนิจกุล พระไพศาล วิศาโล บรรยง พงษ์พานิช ยศ สันตสมบัติ ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ เกษียร เตชะพีระ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ สายชล สัตยานุรักษ์ ไชยันต์ รัชชกูล พวงทอง ภวัครพันธุ์ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ สมชัย จิตสุชน วิโรจน์ ณ ระนอง สารี อ๋องสมหวัง วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ สมชาย ปรีชาศิลปกุล ประภาส ปิ่นตบแต่ง สมบัติ บุญงามอนงค์ เดชรัต สุขกำเนิด พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ ยุกติ มุกดาวิจิตร อังคณา นีละไพจิตร ศรีสมภพ จิตภิรมย์ศรี บารมี ชัยรัตน์ กฤษกร ศิลารักษ์ จักรชัย โฉมทองดี กรรณิการ์ กิจติเวชกุล เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมสนับสนุนแนวคิดของ “เครือข่าย 2 เอา 2 ไม่เอา” สามารถลงชื่อเพิ่มเติมและติดตามความเคลื่อนไหวของเครือข่ายฯ ได้ที่เฟซบุ๊ค โดยพิมพ์ค้นหาคำว่า เครือข่าย 2 เอา 2 ไม่เอา