รัฐไทยกับการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่เสรีและเป็นธรรม