การจัดทำนโยบายสาธารณะด้านนวัตกรรม เพื่อยกระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาว

ตีพิมพ์2013-04

ชุดโครงการวิจัยนโยบายสาธารณะเพื่อยกระดับไทยให้พ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง