การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติศุลกากร เพื่ออนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้า องค์การการค้าโลก

ตีพิมพ์2014-02-05
ผู้เขียนสิทธิกร นิพภยะ