ดัชนีชี้วัดสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย

หน่วยงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
วันที่2014-03-10
สถานที่ห้องซาลอน B ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเตล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ

เอกสารประกอบการสัมมนา ดัชนีชี้วัดสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย วันที่ 10 มีนาคม 2557:

1. Corruption Indicators โดย ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัย ทีดีอาร์ไอ Icon_PPT
2. ดัชนีการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศไทย: ต่างชาติเขามองเราอย่างไร โดย ดร.บุญวรา สุมะโน นักวิชาการ ทีดีอาร์ไอ  Icon_PPT
3. ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย โดย รศ.ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  Icon_PPT
4. ตัวอย่างโพล พ.ศ. 2556-2557 ที่เกี่ยวข้องกับทุจริตคอร์รัปชัน โดย ผศ.ดร. สุวิชา เป้าอารีย์ ผู้อำนวยการ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”  Icon_PPT
5. ดัชนีคอร์รัปชันบอกอะไรเราบ้าง เกี่ยวกับลักษณะของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย โดย ดร.ธานี ชัยวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Icon_PPT
6. สรุปผลการศึกษาการคอร์รัปชันในประเทศไทย (ขั้นตอนที่ 2: การศึกษาเชิงปริมาณ) โดย คุณกิตติเดช ฉันทังกูล สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  Icon_PPT
7. การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างช่วยป้องกันทุจริตคอร์รัปชันได้หรือไม่ โดย รศ.ดร. สิริลักษณา คอมันตร์ ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  Icon_PPT
8. การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและทุจริตคอร์รัปชัน โดย คุณธิปไตร แสละวงศ์ นักวิจัย ทีดีอาร์ไอ  Icon_PPT