การจัดทำยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากําลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

ปี2012-09
ผู้เขียนยงยุทธ แฉล้มวงษ์ และคณะ

1. บทสรุปผู้บริหาร   Icon_PDF

2. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์   Icon_PDF