เสวนาทีดีอาร์ไอชวนคิด-ชวนคุย ครั้งที่ 3 “การสร้างวินัยทางการเงินและการคลัง”

วันที่2014-02-24

เสวนาทีดีอาร์ไอชวนคิด-ชวนคุย ครั้งที่ 3 “การสร้างวินัยทางการเงินและการคลัง” วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

ชวนคิด-ชวนคุย โดย:

1. ดร.อัมมาร สยามวาลา
2. ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
3. ดร.สมชัย จิตสุชน
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ร่วมคิด-ร่วมคุย โดย:

1. ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
2. ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

เอกสารประกอบการเสวนา: Icon_PDF