คิดยกกำลังสอง: ความโปร่งใสและประสิทธิภาพของกสทช.

วันที่2014-02-28
รายการคิดยกกำลังสอง

หนึ่งในองค์กรอิสระที่ถูกตั้งคำถามถึงการดำเนินเนินงานมากที่สุดแห่งหนึ่งคือ กสทช. ในรอบปีที่ผ่านมา กสทช. มีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ติดตามได้ในคิดยกกำลังสอง กับ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ออกอากาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

เอกสารอ่านประกอบ: 2 ปี กับธรรมภิบาล กสทช. โดย วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง คณะทำงานติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม (NBTC Policy Watch)