เสวนาสาธารณะ: ปฏิรูประบบการคลังด้วย Thai PBO

วันที่2014-04-12

Thai PBO (Thai Parliamentary Budget Office) คือ หน่วยงานวิเคราะห์งบประมาณแผ่นดินและระบบการคลังประจำรัฐสภา ที่เป็นอิสระจากรัฐบาล มีหน้าที่หลักคือติดตามข้อมูล วิเคราะห์งบประมาณและการคลังภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการทำงานของสมาชิกรัฐสภาและสนับสนุนข้อมูลแก่สาธารณชน

หน่วยงานลักษณะดังกล่าวมีส่วนสำคัญยิ่งในการเสริมสร้างวินัยทางการคลัง เนื่องจาก ในปัจจุบัน กระบวนการติดตามและวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยฝ่ายนิติบัญญัติและภาคประชาชนมีข้อจำกัดเรื่องการเข้าถึงข้อมูลและคุณภาพของการวิเคราะห์ ทำให้ระบบตรวจสอบถ่วงดุลภายใต้ระบอบประชาธิปไตยไม่สามารถทำงานได้ดีอย่างที่ควรจะเป็น Thai PBO จะมีบทบาทสำคัญในการเสริมเติมช่องว่างเหล่านี้ได้

เอกสารประกอบการเสวนา:   Icon_PPT

TDRI Factsheet: ทำไมต้องมี Thai PBO สำนักงบประมาณประจำรัฐสภา

ช่วงที่ 1: บทนำเสนอ “Thai PBO: ความหวังใหม่ในการสร้างวินัยทางการคลัง?”

– บทบาทของ Thai PBO กับการเสริมสร้างวินัยทางการคลัง
– รูปแบบของ PBO หรือหน่วยงานลักษณะเดียวกัน ในต่างประเทศ
– ปัจจัยแห่งความสำเร็จของ Thai PBO
– ตัวอย่างบทวิเคราะห์งบประมาณของ Thai PBO
– สาระสำคัญของร่างกฎหมายจัดตั้ง Thai PBO

โดย ดร.สมชัย จิตสุชน รศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์ ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล
โครงการส่งเสริมการจัดตั้งหน่วยงานวิเคราะห์งบประมาณแผ่นดินประจำรัฐสภา
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)


—————————————–

ช่วงที่ 2: เสวนา “จะออกแบบและผลักดัน Thai PBO อย่างไร ให้เสริมสร้างวินัยทางการคลังได้จริง”

ร่วมเสวนาโดย

– ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
– Mr.Shabih Mohib ธนาคารโลก สำนักงานประเทศไทย
– ดร.ลัษมณ อรรถาพิช ธนาคารพัฒนาเอเชีย สำนักงานผู้แทนประจำประเทศไทย
– ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ดำเนินรายการโดย ผศ.ปกป้อง จันวิทย์