Intelligence: เอาประชานิยมเข้ารัฐสภา กับ อัมมาร สยามวาลา

วันที่2014-04-06
รายการIntelligence

รายการ Intelligence ประจำวันที่ 6 เมษายน 2557

นโยบายประชานิยมในทัศนะ ดร.อัมมาร สยามวาลา มีตั้งแต่ดีที่สุด อย่าง 30 บาทรักษาทุกโรค มาจนย่ำแย่ที่สุดอย่างจำนำข้าว

ข้อแตกต่างประการหนึ่งคือ ในแง่การเงินการคลัง 30 บาทรักษาทุกโรคอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี แต่จำนำข้าวใช้เงินนอกงบประมาณ ใช้เงินจากธนาคารของรัฐ อยู่นอกการอนุมัติและตรวจสอบของรัฐสภา จนไม่รู้ว่าใช้เงินไปเท่าไหร่

นักวิชาการเกียรติคุณ TDRI เห็นว่ารัฐบาลจากการเลือกตั้งสามารถดำเนินนโยบายประชานิยมได้ แต่ต้องเอาเข้า “ระบอบรัฐสภา” ตั้งวงเงินไว้ใน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือแม้แต่ออก พ.ร.บ.งบประมาณพิเศษปีต่อปี ขณะเดียวกันก็ต้องทำให้ระบอบรัฐสภาเข้มแข็ง เช่นที่ TDRI เสนอให้ตั้งสำนักงบประมาณประจำรัฐสภา เป็นหน่วยงานวิเคราะห์ตรวจสอบและให้ข้อมูลการเงินการคลังแก่สมาชิกรัฐสภา