การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเป็นธรรมในสังคม

ปี1/4/2557
ผู้เขียนนิพนธ์ พัวพงศกร, เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์, อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, อภิวัฒน์ รัตนวราหะ, โสภณ ชมชาญ, สฤณี อาชวนันทกุล, พอพล แข่งเพ็ญแข, วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, อมรเทพ จาวะลา, ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์, สมชัย จิตสุชน, วิโรจน์ ณ ระนอง, สุเมธ องกิตติกุล

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร Icon_PDF

บทที่ 1 การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อลดความขัดแย้งทางการเมือง : บทนำและผลการศึกษาโดยสังเขปIcon_PDF
โดย นิพนธ์ พัวพงศกร, อัมมาร สยามวาลา และ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิช

บทที่ 2 การผูกขาดกับความเหลื่อมลํ้าในภาคธุรกิจIcon_PDF
โดย เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

บทที่ 3 การแทรกแซงตลาดสินค้าเกษตรกับการกระจุกตัวของผลตอบแทนส่วนเกินIcon_PDF
โดย นิพนธ์ พัวพงศกร

บทที่ 4 ผลตอบแทนส่วนเกินจากสัมปทาน: กรณีศึกษาสัมปทานโทรคมนาคม โทรทัศน์ การจำหน่ายสินค้าปลอดอากร และทางด่วนขั้นที่ 2Icon_PDF
โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิช และ อิสร์กุล อุณหเกตุ

บทที่ 5 การแสวงหาผลตอบแทนส่วนเกินในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐIcon_PDF
โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิช และ เทียนสว่าง ธรรมวณิช

บทที่ 6 การใช้อิทธิพลในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติIcon_PDF
โดย อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, อภิวัฒน์ รัตนวราหะ และ โสภณ ชมชาญ

บทที่ 7 ค่าเช่าทางเศรษฐกิจของบริษัทหลักทรัพย์Icon_PDF
โดย สฤณี อาชวนันทกุล

บทที่ 8 ค่าเช่าทางเศรษฐกิจจากการทุจริตในตลาดหลักทรัพย์Icon_PDF
โดย สฤณี อาชวนันทกุล

บทที่ 9 ความได้เปรียบตลาดของผู้บริหารในธุรกรรมหลักทรัพย์ของบริษัทตนเองIcon_PDF
โดย พอพล แข่งเพ็ญแข

บทที่ 10 การศึกษาความไม่เท่าเทียมกันในการจ่ายภาษีทางตรงกับภาระของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลIcon_PDF
โดย วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ และ อมรเทพ จาวะลา

บทที่ 11 การกระจายของภาระภาษีทางอ้อมIcon_PDF
โดย ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์

บทที่ 12 มาตรการการคลังเพื่อความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม : การขยายฐานภาษีIcon_PDF
โดย สมชัย จิตสุชน และ จิราภรณ์ แผลงประพันธ์

บทที่ 13 การวิเคราะห์การกระจายผลประโยชน์ (Benefit Incidence Analysis) จากโครงการที่สำคัญของภาครัฐที่มีต่อประชาชนกลุ่มเศรษฐานะต่างๆIcon_PDF
โดย วิโรจน์ ณ ระนอง และ สุเมธ องกิตติกุล