TDRI Factsheet 16: โรงเรียนสอบผ่าน (บน) ระบบประเมินสอบตก

ปี2013-06-13

Factsheet16-4

TDRI Factsheet 16 โรงเรียนสอบผ่าน (บน) ระบบประเมินสอบตก

ภาพที่เป็นอยู่ – การประเมินเพื่อผ่าน สร้างภาพด้านบวก

– ภาครัฐประเมินคุณภาพ ตัวชี้วัดส่วนใหญ่เป็นเรื่องนามธรรมวัดผลยาก

– โรงเรียนต้องสร้างกิจกรรมแบบฉาบฉวยเพื่อตอบตัวชี้วัด

– โรงเรียนต้องเอกสารมหาศาลไม่เกี่ยวพันกับคุณภาพการเรียนการสอน

– ผลสอบนักเรียนสำคัญน้อยคิดเป็นเพียง 20 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100

ภาพที่อยากเห็น – การประเมินเพื่อพัฒนา (ต้อง) ยอมรับความจริงด้านลบและมุ่งแก้ไขปรับปรุง

  •  ภาครัฐ

– ร่วมพัฒนาระบบประเมินภายใน

– เข้าช่วยเหลือโรงเรียนที่มีปัญหา เช่น ผลสอบมาตรฐานต่ำ

– ประเมินเฉพาะเรื่อง – เฉพาะพื้นที่

– เปิดเผยข้อมูลผลประเมินทั้งหมดสู่สาธารณะ

– วิจัย-จัดการความรู้เกี่ยวกับระบบประเมิน

  • โรงเรียนประเมินตัวเอง

– กำหนดเกณท์ประเมินเพื่อตอบโจทย์ของตน

– ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมประเมิน

– เน้นประเมินคุณภาพของกระบวนการเรียนการสอน

– นำผลประเมินไปพัฒนาตัวเอง

อ่านงานวิจัยเรื่อง “การจัดทำยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดความรับผิดชอบ” เพิ่มเติมได้ที่ www.tdri.or.th