การประเมินมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากโครงการบ้านมั่นคง

ปี2014-04
ผู้เขียนนิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ

ที่มา : สรุปจากรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจัยชื่อเดียวกัน โดย ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ เสนอต่อ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เมื่อเดือนสิงหาคม 2554