การจัดทำยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดความรับผิดชอบ

ปี2014-05
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ

ที่มา : สรุปจากรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจัยชื่อเดียวกัน โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อเดือนมีนาคม 2556