งานแถลงข่าว: การปฏิรูปพลังงานไทย: มุมมองจากทีดีอาร์ไอ

วันที่2014-07-03

แถลงข่าว “การปฏิรูปพลังงานไทย: มุมมองจากทีดีอาร์ไอ” วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 โดย
– ดร.อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ
– ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ

ประเด็นในการแถลงข่าว

1. ปัญหาด้านประสิทธิภาพของธุรกิจพลังงานไทย
– การขาดการแข่งขันในธุรกิจพลังงาน
– การกำหนดราคาของรัฐที่สร้างความบิดเบือนให้กับระบบ

2. ปัญหาด้านความเป็นธรรมของธุรกิจพลังงานไทย
– การกำหนดราคาพลังงานที่ต่างกันระหว่างกลุ่มผู้ใช้

3. ธรรมาภิบาลในธุรกิจพลังงาน และแนวทางการลดคอร์รัปชั่น
4. ข้อเสนอแนะในการปฏิรูป: quick win และการปรับโครงสร้างในระยะยาว

เอกสารประกอบการแถลงข่าว:  Icon_PPT