TDRI Factsheet 23: ความเป็นธรรมในการใช้แก๊ส LPG ของประเทศ

ปี2014-07-23

จากโรงแยกแก๊ส มาดูว่าอุตสาหกรรมใดมีการใช้แก๊ส LPG มากที่สุด และราคารับซื้อแต่ละอุตสาหกรรมเป็นอย่างไร ใน TDRI Factsheet 23: ความเป็นธรรมในการใช้ แก๊ส LPG ของประเทศ

 

reduce energy