บทวิเคราะห์บทบัญญัติว่าด้วยธรรมาภิบาลใน พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 และข้อเสนอในการปรับปรุง

ปี2014-07-29
ผู้เขียนวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง