โครงการวิเคราะห์และติดตามร่างกฎหมาย

ปี2013-12
ผู้เขียนวีระพงษ์ ประภา, สมชัย จิตสุชน, สุเมธ องกิตติกุล, อิสรกุล อุณหเกตุ, ภาวิน ศิริประภานุกูล, สิทธิกร นิพภยะ