นิติเศรษฐศาสตร์ของระบบยุติธรรมทางอาญาของไทย

ปี2014-06
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ

ที่มา : สรุปจากรายงานวิจัยเล่มที่ 1 ของโครงการวิเคราะห์กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วยเศรษฐศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อที่เกี่ยวเนื่องกัน 7 หัวข้อ และแบ่งรายงานเป็น 4 เล่มดังนี้

เล่มที่ 1 (รายงานฉบับนี้) มีเนื้อหาเกี่ยวกับการนำหลักเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์และนำเสนอข้อเสนอแนะในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย ตลอดจนนำเสนอข้อเสนอแนะในการจัดเก็บข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย

เล่มที่ 2 ให้ความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์กฎหมายด้วยหลักเศรษฐศาสตร์โดยศึกษาแนวคิดของนิติเศรษฐศาสตร์และวรรณกรรมปริทัศน์

เล่มที่ 3 ตั้งคำถามต่อความเหมาะสมในการกำหนดโทษอาญาในฐานความผิดต่างๆ ในระบบกฎหมายไทย

เล่มที่ 4 รวบรวมข้อคิดเห็นของที่ปรึกษาโครงการ ผู้เข้าร่วมสัมมนาและประชาชนทั่วไปต่อการศึกษาและข้อเสนอแนะของคณะผู้วิจัย

โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ เสนอต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2554

Download