เทปบันทึกภาพการแข่งขัน Redesigning Thailand “เดินหน้าสู่เศรษฐกิจไทย 2020”

วันที่2014-08-08
รายการREdesigning Thailand

แนะนำโครงการ


ทีมที่ 1
1. ปาณิศา อารีรอบ เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ธาราทิพย์ ไพสิฐเศวต เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ธัญสุดา สายจันทคาม เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โจทย์: Stable growth


ทีมที่ 2
1. ปัทมาพร เนตรรุ่ง รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. ศศิธร คุ้มพิทักษ์ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. นราทิพย์ ปฐมวัฒน รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โจทย์: Socially just growth


ทีมที่ 3
1. รพีรุจ เที่ยงธรรม มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ฉัตรชัย พุ่งพวง จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. กัญญ์วรา ธาราวดี มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

โจทย์: Green growth


ทีมที่ 4
1. วศิน วชิรดิลก วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. นิจชญา มีประเสริฐสกุล วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. มัญชุพร เตชะชัยอนันต์ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โจทย์: Dynamic growth


ทีมที่ 5
1. พีชนา เลิศฤทธิ์เดชา เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ฐิติพร ศิริคุรุรัตน์ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ภัทรพล ปิยะโรจนานุกุล เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โจทย์: Stable growth


ทีมที่ 6
1. นาอีม แลนิ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. พลพัต อมรรัตนเกศ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. ศิวัช บุญกาญจน์ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โจทย์: Green growth


ทีมที่ 7
1. อณิยา ฉิมน้อย เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ธนพล กองพาลี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. กานชนก เมตตาราษฎร์ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โจทย์: Dynamic growth


ทีมที่ 8
1. นรภัทร สีสุก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ณัฐพงศ์ นาคแก้ว พาณิชย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. สุทธิรักษ์ สันง๊ะ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โจทย์: Socially just growth


ความเห็นจากคณะกรรมการและผลการแข่งขัน