สถานีทีดีอาร์ไอ: อนาคตแผนคมนาคมของไทย กับ สุเมธ องกิตติกุล

วันที่2014-08-13
รายการสถานีทีดีอาร์ไอ

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา คสช. ได้เห็นชอบกับร่างยุทธศาสตร์โครงสร­้างพื้นฐานด้านคมนาคมของไทย ระยะ 8 ปี (2558-2565)

ร่างยุทธศาสตร์นี้มีเนื้อหาอย่างไร อะไรคือความแตกต่างของแผนนี้กับแผนคมนาคมข­องรัฐบาลที่ผ่านมา รวมไปถึงอะไรเป็นข้อสังเกตที่สำคัญของแผนค­มนาคมฉบับ คสช.

รายการสถานีทีดีอาร์ไอจะพูดคุยรายละเอียดเรื่องนี­้กับ ดร. สุเมธ องกิตติกุล ผู้อำนวยการด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกส์ ทีดีอาร์ไอ