การยกระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาวของไทย

วันที่2014-09-25
สถานที่ห้องประชุมชั้น 2 ทีดีอาร์ไอ

เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การยกระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาวของไทย” เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 :

1. แนะนำโครงการศึกษาวิจัย โดย ดร. สมชัย จิตสุชน  Icon_PPT

2. คอร์รัปชั่นกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ นำเสนอโดย ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล Icon_PPT

3. ตลาดแรงงานในบริบทการพัฒนาประเทศ นำเสนอโดย ดร.อัมมาร สยามวาลา Icon_PPT Icon_PDF

4. การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมผู้สูงอายุ นำเสนอโดย ดร.จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ และ ดร.นณริฏ พิศลยบุตร Icon_PPT

5. การปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อข้ามพ้นกับดักรายได้ปานกลาง นำเสนอโดย ดร.นณริฏ พิศลยบุตร Icon_PPT

6. การปฏิรูประบบสถาบันทางเศรษฐกิจสู่โมเดลการพัฒนาใหม่ นำเสนอโดย ดร.สมชัย จิตสุชน Icon_PPT