การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐ และการต่อต้านคอร์รัปชั่นในประเทศไทย

ปี2014-08
ผู้เขียนเดือนเด่น นิคมบริรักษ์, ธิปไตร แสละวงศ์

ประเทศไทยมีพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ อย่างไรก็ตาม การใช้พ.ร.บ.ดังกล่าวกลับไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และมีช่องโหว่งเชิงสถาบันโดยเฉพาะกับหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) ที่เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลปฏิบัติการกฎหมาย

รายงาน “การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐ และการต่อต้านคอร์รัปชั่นในประเทศไทย” จะพาทุกท่านไปสำรวจการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ผลการสำรวจการเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาสัมปทานผ่านเว็บไซต์ของรัฐวิสาหกิจ และข้อเสนอให้การแก้ไขการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐ