TDRI Factsheet 27: รัฐซื้อสื่อ

ปี2014-09-02

งานวิจัยของทีดีอาร์ไอ พบว่า

ในปี 2556 รัฐใช้เงินประมาณปีละ 8,000 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดย 48% เป็นของรัฐวิสาหกิจ และ 39% เป็นของหน่วยงานราชการ

รัฐวิสาหกิจที่ใช้งบประมาณมากที่สุด ได้แก่ ธนาคารออมสิน อสมท และ ปตท. ส่วนหน่วยงานราชการที่ใช้งบประมาณมากที่สุด ได้แก่ สํานักนายกฯ และกระทรวงอุตสาหกรรม

จากการสำรวจ เราพบว่าในหลายกรณี นักการเมืองและข้าราชการใช้เงินภาษีของประชาชนมาโฆษณาหาเสียงให้ตัวเอง พรรคของตน หรือหน่วยงานของตน แทนที่จะนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

คำถามสำคัญก็คือ ถ้ารัฐซื้อสื่อได้ แล้วสื่อจะทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนอย่างเต็มที่จริงหรือ?

ติดตามรายละเอียดของเรื่องนี้ได้ใน TDRI Factsheet 27: รัฐซื้อสื่อ

 

Print