ทำไมต้องมี Thai PBO

ปี2014-08
ผู้เขียนทีมงาน Thai PBO

การปกครองในระบบการเมืองส่วนใหญ่ประกอบด้วยการได้มาและการใช้สามอำนาจหลัก คือ อำนาจบริหาร อำนาจนิติบัญญัติ และอำนาจตุลาการ โดยในระบอบประชาธิปไตยการได้มาซึ่งสองอำนาจ แรกนั้นประชาชนเป็นผู้เลือกโดยส่วนใหญ่ใช้ระบบตัวแทนไม่ได้เลือกเอง และบางประเทศผู้แทนประชาชน ก็ทำหน้าที่เลือกฝ่ายตุลาการด้วย นอกจากนี้ยังมีหลักการสำคัญเพิ่มเติมว่าไม่ว่าในระบบการเมืองใดจะต้องมีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างอำนาจทัง้สามอย่างเหมาะสม ซึ่งเมื่อนำมาแปลงเป็นการปฏิบัติก็จะขึ้นอยู่กับระบอบการปกครองในรายละเอียด เช่น การเลือกประมุขฝ่ายบริหารที่อาจแยกเป็นระบบ ประธานาธิบดีซึ่งเลือกโดยตรงจากประชาชนจึงถ่วงดุลกับฝ่ายนิติบัญญัติ หรือระบบนายกรัฐมนตรีซึ่งเลือกจากสมาชิกรัฐสภาอีกทอดหนึ่ง อันมีผลต่อความสัมพันธ์ในการใช้อำนาจระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ

รายงานทีดีอาร์ไอ : ทำไมต้องมี Thai PBO เรียบเรียงจากชุดบทความของคอลัมน์ “วาระทีดีอาร์ไอ” ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ช่วงเดือนสิงหาคม 2556 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2557 และเนื้อหาบทที่ 2-4 “รายงานการวิเคราะห์งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558”

Download