สัมมนาเชิงวิชาการ “การยกระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาวของไทย”

วันที่2014-10-11
รายการสถานีทีดีอาร์ไอ

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การยกระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาวของไทย” วันพฤหัสที่ 25 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ทีดีอาร์ไอ
เอกสารประกอบการสัมมนา: Icon_PPT

1. แนะนำโครงการศึกษาวิจัย
ดร.สมชัย จิตสุชน


2. คอร์รัปชั่นกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ผู้นำเสนอ: ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล
ผู้วิจารณ์: รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์


3. ตลาดแรงงานในบริบทการพัฒนาประเทศ
ผู้นำเสนอ: ดร.อัมมาร สยามวาลา
ผู้วิจารณ์: รศ. ดร. ปัทมาวดี ซูซูกิ


4. การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมผู้สูงอายุ
ผู้นำเสนอ: ดร.จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ และ ดร.นณริฏ พิศลยบุตร
ผู้วิจารณ์: ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา


5. การปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อข้ามพ้นกับดักรายได้ปานกลาง
ผู้นำเสนอ: ดร.นณริฏ พิศลยบุตร
ผู้วิจารณ์: ดร. ปรเมธี วิมลศิริ


6. การปฏิรูประบบสถาบันทางเศรษฐกิจสู่โมเดลการพัฒนาใหม่
ผู้นำเสนอ: ดร.สมชัย จิตสุชน
ผู้วิจารณ์: ผศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย