การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐและการต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทย

ปี2014-09
ผู้เขียนเดือนเด่น นิคมบริรักษ์, ธิปไตร แสละวงศ์

ที่มา : เรียบเรียงจากรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องเดียวกัน โดย ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และ นายธิปไตร แสละวงศ์ เดือนสิงหาคม 2557