รายการทันสถานการณ์: ต้องแก้ไขกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว…? กับ อิสร์กุล อุณหเกตุ

วันที่2014-11-07
รายการวิทยุรัฐสภา

รายการทันสถานการณ์ วิทยุรัฐสภา พูดคุยกับ อิสร์กุล อุณหเกตุ