สยามรัฐรายงาน: 30 ปี ไม่แก้กองทุนประกันสังคมพัง ยึด ‘คนคุณภาพ-ทุนทั่วถึง-รัฐเจ๋ง-ศก.ดี’

ปี2014-11-28

ทีดีอาร์ไอมอง 30 ปีข้างหน้าหากไม่รีบแก้ วางแผนดีรับสังคมสูงอายุ อาจทำให้กองทุนประกันสังคมล้มละลายย้ำพัฒนา 4 ปัจจัย ทำ “คน-เงิน-รัฐเศรษฐกิจ” ดันประเทศ

นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสภาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) กล่าวในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2557 ของ TDRI ในหัวข้อ “สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ: ความท้าทายและโอกาสของประเทศไทยใน 3 ทศวรรษหน้า” ว่า ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2568 และอีก 30 ปีข้างหน้า จะมีคนสูงอายุถึงร้อยละ 36 หากไม่สามารถหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางได้ทัน ไทยจะกลายเป็นประเทศแรกๆ ในเอเชียที่แก่ก่อนรวย และแก่โดยไม่มีสวัสดิการเพียงพอ เพราะกองทุนประกันสังคมอาจจะมีปัญหาถึงขั้นล้มละลายในอีกประมาณ 30 ปีข้างหน้า หากไม่มีการปฏิรูปอย่างทันการณ์

ขณะที่สถานการณ์ประเทศไทยในอีก 3 ทศวรรษหน้าที่เป็นไปได้ไว้ 3 แนวทาง คือ สถานการณ์แรก:ประเทศไทยไปเรื่อยๆ การเติบโตทางเศรษฐกิจจะเฉลี่ยลดลงเหลือร้อยละ 3.55 ต่อปีคนไทยมีรายได้เฉลี่ย 17,000 ดอลลาร์ในปี 2588 และหลุดพ้นจากระดับรายได้ปานกลางในปี 2579 หรือหลังจากเข้าสู่สังคมสูงอายุกว่าทศวรรษ แต่มีปัจจัยเสี่ยงหลายด้านที่อาจทำให้เกิดความล่าช้าออกไปโดยเฉพาะหากเกิดวิกฤติทางการเมือง

สถานการณ์ที่ 2 : สู่ประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้า เศรษฐกิจไทยจะถูกขับเคลื่อนจากการยกระดับผลิตภาพในภาคอุตสาหกรรม คาดว่าคนไทยจะมีรายได้ต่อหัว 23,700 ดอลลาร์ในปี จากเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 4.6 ต่อไป และทำให้พ้นระดับรายได้ปานกลางในปี 2571 หรือหลังจากเข้าสังคมสูงอายุเล็กน้อยในสถานการณ์นี้ รัฐบาลต้องมีนโยบายที่เหมาะสม

สถานการณ์ที่ 3 : สู่ประเทศเกษตรทันสมัยและบริการฐานความรู้ ซึ่งสถานการณ์นี้การพัฒนาเศรษฐกิจไทยจะเน้นการพัฒนาเกษตรดั้งเดิมให้เป็นเกษตรทันสมัย พัฒนาภาคบริการให้เป็นบริการฐานความรู้ คาดว่าจะทำให้คนไทยมีรายได้ในปี 2588 สูงขึ้นถึง 28,400 ดอลลาร์ อัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5.2 ต่อปี ทำให้ไทยพ้นระดับรายได้ปานกลางในปี 2571 แต่สถานการณ์นี้รัฐบาลจะต้องไม่มีนโยบายอุดหนุนราคาสินค้าเกษตรมากจนทำให้เกษตรกรมุ่งผลิตสินค้าในเชิงปริมาณโดยไม่สนใจคุณภาพ และต้องไม่คุ้มครองบริการที่ผูกขาด

ทั้งนี้ การเปลี่ยนผ่านจะเกิดขึ้นได้อย่างราบรื่นไปสู่อนาคตที่พึงปรารถนาดังกล่าว จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อปัจจัย 4 ด้านนี้เกิดขึ้น คือ มีทุนมนุษย์คุณภาพสูง,การจัดสรรเงินทุนก่อให้เกิดผลิตภาพ,รัฐมีประสิทธิภาพ และระบบเศรษฐกิจต้องเปิดกว้าง


ตีพิมพ์ครั้งแรก: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557