บทวิเคราะห์พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

ปี2014-10
ผู้เขียนอิสร์กุล อุณหเกตุ

ที่มา : เนื้อหาบทที่ 6 ของรายงานฉบับสมบูรณ์ “โครงการวิเคราะห์และติดตามร่างกฎหมาย” โดย ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ผศ. ปกป้อง จันวิทย์ นายอิสร์กุล อุณหเกตุ และนายวีระพงษ์ ประภา เสนอต่อสถาบันพระปกเกล้า เมื่อเดือนธันวาคม 2556

Download