คม-ชัด-ลึก: ใครถูก…ใครแพง? กับ สุเมธ องกิตติกุล

วันที่2015-01-13
รายการคม-ชัด-ลึก

ออกอากาศวันที่ 13 มกราคม 2558

ผู้ร่วมรายการ
– ดร.นวทัศน์ ก้องสมุทร อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
– ดร.สุเมธ องกิตติกุล ผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่งและ
โลจิสติกส์สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ­ไทย(ทีดีอาร์ไอ)