ตอบโจทย์: กสทช. เข้ากรุ ‘ดิจิทัล’ อวสานองค์กรอิสระ กับ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

วันที่2015-01-19
รายการตอบโจทย์

รายการตอบโจทย์ ทางช่อง ThaiPBS ผู้ร่วมดำเนินรายการ
1. ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
2. นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

กับประเด็นว่าด้วย:
กสทช.กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั­งคม
บทบาท หน้าที่ ความอิสระ และธรรมาภิบาลของ กสทช.
แนวทางปฏิรูปโครงสร้างและบุคคลเข้าดำรงตำแ­หน่ง กสทช.