ผลกระทบทางเศรษฐกิจและบทบาทของระบบมาตรวิทยาในประเทศไทย

ปี2014-11
ผู้เขียนสุเมธ องกิตติกุล, เสาวรัจ รัตนคำฟู, ณิชมน ทองพัฒน์, ณัชชา โอเจริญ, ปุญญภพ ตันติปิฎก

ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ “โครงการผลกระทบทางเศรษฐกิจและบทบาทระบบมาตรวิทยาในประเทศไทย” โดย ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ที่ปรึกษาโครงการ ดร. สุเมธ องกิตติกุล หัวหน้าโครงการ ดร. เสาวรัจ รัตนคำฟู นักวิจัยหลัก นางสาวณิชมน ทองพัฒน์ ผู้ช่วยนักวิจัย นางสาวณัชชา โอเจริญ ผู้ช่วยนักวิจัย นายปุญญภพ ตันติปิฎก ผู้ช่วยนักวิจัย และนางสาวชุติมา ทองชมภู เลขานุการ เสนอต่อสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2557